DEMENTIEWIJS.NL     

Home | Nieuws | Dit is Dementiewijs™ | Presentaties | (bij)Scholing | Uw Rapport | Overige Initiatieven | Links

 1.Kennis | 2.Diversiteit | 3.Preventie | 4.Mensenrechten | 5.Zelfstandig | 6.Betrokken | 7.Samen | 8.Thuis | 9.Welzijn | 10.Zin

Update 01/08/2016: de Universele Mensenrechten - Standaarden Dementiezorg (UMSD)© zijn HIER te downloaden.

Op 08/04/1015 zijn de Universele Mensenrechten - Standaarden Dementiezorg in Engelse vertaling gepubliceerd.

Op 20/03/2015 zijn de Universele Mensenrechten - Standaarden Dementiezorg (UMSD) o.a. via een persbericht breed verspreid.

Op 17/02/15 waren de relevante instanties en ook de landelijke politiek al geďnformeerd.

Go to ENGLISH PAGE

__________

De Standaarden Dementiezorg zijn door Paul Jansen namens de Stichting Dementiewijs en mede op verzoek van het CPT opgesteld. Zij bevatten de normen waaraan de Zorg voor Mensen met Dementie, ook in instellingen, getoetst gaan worden op de naleving van de Mensenrechten, gebaseerd op dezelfde standaarden als die welke in het gevangeniswezen worden gehanteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aanbeveling CM/Rec (2014)2 artikel IV 16 - Aangenomen door het EU Comité van Ministers op 19/2/2014 tijdens de 1.192ste Vergadering van de Ministeriële Afgevaardigden.

 Aanwezigheid en Toepassing van Kennis Mensenrechten (UMSD)

Het Comité ter Voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) bestond 25 jaar in november 2014. Het CPT organiseerde in maart 2015 een congres, waar namens Stichting Dementiewijs ook Paul Jansen bij aanwezig was, om terug te blikken en om vooruit te kijken naar de uitdagingen voor de toekomst.

CPT: "De vrijheidsbeneming van social care homes is recent binnen het zicht van het CPT gekomen. Vrijwillige opnames of toegepaste maatregelen blijken vaak niet vrijwillig te zijn, of zijn door de uitvoering toch een vorm van vrijheidsbeneming. Bij de “vrijwillig” opgenomen personen is weinig extern toezicht, hoewel vaak wel fysieke dwangmiddelen toegepast worden zonder waarborgen. Belangrijk voor het CPT en het Europese Hof (European Court of Human Rights) zijn daarom de aard en duur van het verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis in de praktijk en niet zozeer hoe een social care home formeel wordt getypeerd. Het CPT heeft bij de bezoeken aan social care homes de afgelopen jaren een schrikbarend aantal tekortkomingen geconstateerd. Het is wrang, maar voor bewoners van social care homes zou het een verbetering zijn wanneer deze huizen dezelfde standaarden zouden hanteren als in het gevangeniswezen. Het CPT richt zich daarom de komende jaren op de social care homes. De volgende stap is het ontwikkelen van standaarden en waarborgen voor ouderen in het algemeen."

Op 11 april 2015 praat de Britse Health Secretary Jeremy Hunt in een interview met The Telegraph over instellingen “waar mensen met dementie op een stoel worden gezet en aan zichzelf worden overgelaten, vaak in een halve cirkel, genegeerd, dag en nacht in ronduit gruwelijke omstandigheden" en hij heeft het over de "verschrikkelijke" behandeling die sommige ouderen in Engelse verzorgingshuizen nog steed gedwongen worden te ondergaan. (bron)

Alle leden van de Europese Unie, dus ook de Nederlandse overheid, hebben er in 2014 expliciet voor gekozen om “voldoende maatregelen [te willen] treffen met het doel bewustzijn op te wekken bij de medische staf, verpleegsters / verplegers, informele zorgdragers of andere personen die diensten voorzien voor oudere personen, om geweld en misbruik op te sporen in alle omstandigheden; hen te adviseren welke maatregelen zij moeten treffen wanneer zij verdenken dat er misbruik heeft plaats gevonden en in ’t bijzonder om hen aan te moedigen misbruiken aan te geven bij de bevoegde autoriteiten.” (zie* hiernaast)

De Standaarden Dementiezorg (UMSD) voorzien in de extra bescherming van alle mensen met dementie en bieden tevens een toetsingskader voor onafhankelijke, gespecialiseerde controles op de juiste toepassing en naleving daarvan, en daarmee op de naleving van de Universele Rechten van de Mens, ook voor alle mensen met dementie in Nederland en in de Europese Unie.

"Respect voor Mensenrechten is de basis van alle Menselijke Zorg."